Stručno zdravstveno osoblje:

Realizacija osnovnih zadataka će se sprovoditi kriz saradnju sa GZZZ sa ciljem sagledavanja zdravstveno higijenskih uslova u kojma deca borave i sa privatnom klinikom DR Ristić uz redovan obilazak vrtića od strane pedijatra tri puta mesečno.

Redovno se realizuju sistematski i kontrolni pregledi, pregledi fizijatra, kojima se prati rast i razvoj dece.

U toku sistematskih pregleda vrši se kontrola vakcinacije dece i vođenje celokupne zdravstvene dokumentacije.

*radimo po ISO 9001 i HACCP standardima

Zdravstvena preventiva:

Osnovni zadaci preventivno – zdravstvene zaštite realizuju se u skladu sa odredbama Zakona o društvenoj brizi i deci, Zakona o javnom zdravlju i sanitarnom nadzoru. Programom su obuhvaćene akvitnosti za normalan psihofizički razvoj dece, praćenje zdravlja dece kroz svakodnevnu trijažu, rano otkrivanje nepravilnosti u razvoju i preduzimanje mera za korekciju kao i stvaranje adekvatnih sanitarno – higijenskih uslova za planiranje ishrane dece.

Pored formiranja pozitivnog uticaja na celokupan razvoj dece, boravak u kolektivu podrazumeva potrebu za sprovodjenje dodatnih mera zaštite dece. Unapredjivanje procesa zdravstvene nege, praćenje procesa avilne sihrane i raspodele obroka. Realizacija Programa vaspitanja za zdravlje dece “Zdrav vrtić”.

Organzovanje zdravstvene pripreme i pregleda dece pred odlazak na rekreativni odmor.